Author Archives: TUYẾT PHẠM

Phòng hành chính Quy trình, vai trò và công việc

Trong một tổ chức hay doanh nghiệp, phòng hành chính (hay còn gọi là phòng [...]

Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm Định nghĩa và vai trò

Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm (NPD) là một bộ phận quan trọng [...]

Phòng thu mua Công tác quản lý, chính sách và quy trình

Phòng thu mua trong một tổ chức chịu trách nhiệm quản lý quá trình mua [...]

Phòng quan hệ quốc tế Tầm quan trọng, vai trò chính và công việc

Tìm hiểu về phòng quan hệ quốc tế, vai trò quan trọng của nó trong [...]

Phòng công nghệ thông tin Giới thiệu, chức năng và tầm quan trọng

Tìm hiểu về vai trò, nhiệm vụ của phòng công nghệ thông tin. Khám phá [...]

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Vai trò, công việc, yêu cầu và quản lý nhân viên

Tìm hiểu về vai trò của trưởng phòng chăm sóc khách hàng, công việc và [...]

Vai trò và kỹ năng của trưởng phòng kinh doanh

Giải thích vai trò của trưởng phòng kinh doanh trong tổ chức, công việc và [...]

Phòng marketing Chức năng, lợi ích và quản lý

Tìm hiểu về phòng marketing, vai trò của trưởng phòng marketing, chức năng chính, lợi [...]

Trưởng phòng nhân sự Quyền, trách nhiệm và công việc hàng ngày

Khám phá vai trò và nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự trong phòng hành [...]

Phòng kiểm toán Vai trò, quy trình, phương pháp và tầm quan trọng trong doanh nghiệp

Tìm hiểu về vai trò của phòng kiểm toán trong doanh nghiệp, quy trình làm [...]