CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Áp dụng từ ngày 11/07/2023)

Trong quá trình Quý Khách hàng thực hiện giao dịch trên trang web/ứng dụng của Công ty TNHH Tùng Phát (sau đây gọi là “Nền Tảng”), Công ty TNHH Tùng Phát (sau đây gọi là “Tùng Phát”) có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách hàng theo các điều khoản sau đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

1.1. Khi thực hiện đặt hàng trên Nền Tảng (tạo đơn hàng, viết bình luận đánh giá, liên hệ với chúng tôi…), Quý Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin như Email, Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ và các thông tin cá nhân khác cần thiết tại mỗi thời điểm (“Thông tin cá nhân”). Tất cả thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Tùng Phát không chịu trách nhiệm đối với thông tin Khách hàng cung cấp nếu thông tin đó không chính xác.

1.2. Nền Tảng cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang mà Quý Khách hàng xem, số liên kết mà Khách hàng nhấp vào và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối với trang web của Tùng Phát. Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ trình duyệt web mà Khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền Tảng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và địa chỉ mà trình duyệt truy cập đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

Thông tin mà Nền Tảng thu thập từ Khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

2.1. Xử lý đơn hàng: Gọi điện thoại/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo trạng thái đơn hàng và thời gian giao hàng, xác nhận việc hủy đơn hàng (nếu có).

2.2. Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Tùng Phát.

2.3. Cung cấp thông tin về bảo hành sản phẩm.

2.4. Giải quyết khiếu nại.

2.5. Thông tin về việc trao thưởng cho Khách hàng khi trúng thưởng.

2.6. Cung cấp thông tin cho công ty tài chính để xem xét, đánh giá và duyệt hồ sơ trả góp cũng như các thông tin liên quan tại liên kết: [đường dẫn tới trang trả góp của Tùng Phát].

2.7. Thực hiện các cuộc khảo sát để cải thiện chất lượng phục vụ đối với Khách hàng.

2.8. Xác nhận thông tin kỹ thuật và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng.

2.9. Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

2.10. Các mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ phía Khách hàng, trừ khi có quy định pháp luật không cho phép việc xóa. Trong tất cả các trường hợp, Tùng Phát cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng và lưu trữ trên máy chủ của Nền Tảng.

4. Các bên có thể tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng:

Thông tin cá nhân của Khách hàng được Tùng Phát cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ chia sẻ với các bên sau đây để phục vụ các mục đích đã nêu tại mục 2:

4.1. Các đối tác vận chuyển, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, các đối tác tài chính và những đối tác khác mà Tùng Phát hợp tác tại mỗi thời điểm để thực hiện các công việc theo phạm vi mục 2; và/hoặc

4.2. Các bên thứ ba khác nếu có sự đồng ý của Khách hàng tại mỗi thời điểm.

5. Cách thức xử lý thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách hàng trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của bên thứ ba và đảm bảo an toàn dưới sự quản lý của Tùng Phát.

6. Quyền của Khách hàng đối với thông tin cá nhân:

Khách hàng có toàn quyền thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đối với thông tin cá nhân của mình.

6.1. Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bằng các cách sau:

a. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Nền Tảng để tự thực hiện việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.

b. Gọi điện thoại đến số tổng đài : Tùng Phát sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thông tin sau khi xác minh thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu chỉnh sửa/xóa là chính xác.

c. Gửi bình luận hoặc góp ý trực tiếp từ Nền Tảng, Tùng Phát sẽ xem xét thông tin và liên hệ lại với Khách hàng để xác nhận thông tin và thực hiện chỉnh sửa/xóa thông tin khi thông tin đã được xác minh đầy đủ và chính xác.

6.2. Ngoài việc thực hiện các quyền đối với thông tin cá nhân đã được thiết lập trên Nền Tảng như mục 6.1, Khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ email [địa chỉ email hỗ trợ]: Tùng Phát sẽ thông báo cho Khách hàng về các hạn chế, hậu quả và thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng trước khi thực hiện yêu cầu đó.

7. Hậu quả và thiệt hại có thể xảy ra khi xử lý thông tin cá nhân:

7.1. Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Khách hàng; hoặc thông tin cá nhân có thể được bên thứ ba tiếp cận và sử dụng cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của Khách hàng.

7.2. Thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra: Mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị ảnh hưởng.

7.3. Các hậu quả và thiệt hại khác mà Tùng Phát không thể dự đoán trước do các nguyên nhân khách quan.

8. Điều khoản chung:

Tùng Phát có quyền điều chỉnh, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Mọi bản cập nhật sẽ được thông báo trên Nền Tảng và được ghi ngày để Khách hàng có thể nhận biết phiên bản mới nhất.

Rate this page